1. Transcoin.me Privātuma politikas mērķis

Šī privātuma politika tiek piemērota Transcoin.me maiņas servisam un Interneta vietnei, Transcoin.me pakalpojumiem un rīkiem neatkarīgi no piekļuves vai lietošanas veida. Iepazīstoties ar mūsu privātuma politiku. Jūs uzzināsiet par personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām.

2. Pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Igaunijā reģistrēts uzņēmums Beldev Consulting OÜ, reģ. Nr. 14441788, juridiskā adrese Rävala pst 5 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10143.

3. Personas datu apstrādes nolūki un leģitīmas intereses:

Transcoin.me var apstrādāt personas datus sekojošiem nolūkiem:
 • dažādu dokumentu sagatavošanai, tai skaitā līgumu un vienošanās sagatavošanai un noslēgšanai;
 • pasūtījumu veikšanai;
 • klientu; darbinieku, partneru vai citu datu subjektu identificēšanai;
 • klientu apkalpošanai un apkalpošanas uzlabošanai;
 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • klienta reģistrēšanai;
 • preču piegādei;
 • jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
 • iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
 • saziņas uzturēšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu piedziņai;
 • darījumu izpildei pārziņa sistēmās;
 • statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
 • tirgus izpētes mērķiem;
 • jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
 • jaunumu paziņošanai;
 • lojalitātes programmu izveidošanai, realizēšanai un pilnveidošanai;
 • citām mārketinga aktivitātēm;
 • mājaslapas un soc. tīklu lapu darbības uzturēšanai un uzlabošanai;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanai;
 • krāpniecisku darbību novēršanai;
 • “Anti-fraud” un “AML” politikas īstenošanai;
 • iekšējas kontroles sistēmas testēšanai un uzlabošanai;
 • klienta izpētei un padziļinātai izpētei;
 • patiesā labuma guvēju noskaidrošanai;
 • pārziņa, datu subjekta vai trešās personas likumīgo interešu aizsardzībai;
 • citu juridisko pienākumu izpildei;
 • par videonovērošanu un klienta kartēm lasiet zemāk;
 • citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

4. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

 • normatīvo aktu prasības;
 • līgumiskās attiecības;
 • atsevišķos gadījumos saskaņā ar Jūsu piekrišanu;
 • lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un pamatbrīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas leģitīmās intereses, kurai personas dati atklāti.

5. Kā mēs ievācam personas datus:

 • Kad Jūs izmantojāt Transcoin.me tīmekļa vietni vai ievadāt tajā informāciju;
 • Kad Jūs pasūtāt/izmantojat mūsu pakalpojumus;
 • No sadarbības partneriem, veicot klienta pārbaudi/identifikāciju.
 • Kad Jūs vai trešā persona iesniedz sūdzību.

6. Personas datu apstrādes kategorijas


Personas dati
Juridiskais pamatojums
Apstrādes nolūks

Sīkdatnes

(ierīces un programmatūras veids, apmeklējuma un klikšķinājumu statistika,

IP-adrese, laiks u.tml.)  

Jūsu piekrišana
Lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, apkopotu statistiku.
Vārds, Uzvārds
 • Leģitīmās intereses
 • Līguma izpilde
 • Likuma prasības
 • Lai korekti reģistrētu klientu Transcoin sistēmā;
 • Lai noslēgtu līgumu;
 • Lai veiktu klienta identifikāciju/izpēti;
 • Lai sniegtu pakalpojumu.
Personas kods
 • Leģitīmās intereses
 • Līguma izpilde
 • Likuma prasības
 1. Lai korekti reģistrētu klientu Transcoin sistēmā;
 2. Lai noslēgtu līgumu;
 3. Lai veiktu klienta identifikāciju/izpēti;
 4. Lai sniegtu pakalpojumu.
Dzimums
Leģitīmās intereses.
Statistikas vajadzībām un tirgus izpētes mērķiem..
Dzimšanas datums
 • Leģitīmas intereses
 • Likuma prasības
 1. Lai noteiktu likumiskā pārstāvja nepieciešamību. 
 2. Lai noslēgtu līgumu;
 3. Lai veiktu klienta identifikāciju/izpēti.
 4. .
Personas apliecinoša dokumenta kopija/foto
 • Likuma prasības
 • Leģitīmas intereses
Lai veiktu klienta identifikāciju/izpēti, īstenotu “anti-fraud” un “AML” politikas, mazinātu krāpšanas iespējas.
Telefona numurs
 • Leģitīmas intereses 
 • Līguma izpilde
 1. Sazināties ārkārtas gadījumos;
 2. Sazināties izpētes veikšanai.
 3. Lai reģistrētos sistēmā
E-pasta adrese
 • Leģitīmas intereses. 
 • Līguma izpilde
 • Piekrišana.
 1. Sazināties ārkārtas gadījumos.
 2. Sazināties izpētes veikšanai.
 3. Jaunumu un komerciālo piedāvājumu sūtīšanai.
 4. Lai reģistrētos/autorizētos sistēmā.

Bankas kartes vai Interneta maka dati

Līguma izpilde

Lai norēķinātos un sniegtu pakalpojumu.

Digitālie dati (apmeklētas lapas, IP-adrese, ierīču identifikatori, operētājsistēmas veids, geolokācijas dati, izmantotie pakalpojumi).
 • Leģitīmas intereses.
 • Likuma prasības.
Lai veiktu klienta identifikāciju/izpēti, īstenotu “anti-fraud” un “AML” politikas, mazinātu krāpšanas iespējas.7. Personas datu nodošana

 • Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
 • Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
 • Lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus un efektīvi veiktu klientu apkalpošanu atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits, IT sistēmu uzturētāji u.tml.). Dati tiek nodoti tikai minimāli nepieciešamajā apjomā. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
 • Lai veiktu klienta identifikāciju un pārbaudītu personas dokumentus, Transcoin patur tiesības ieviest/nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas nodrošina dokumentu pārbaudes un identifikācijas pakalpojumus.

8. Personas datu drošība

Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu, mēs veicām atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, pielietojam mūsdienu tehnoloģijas. Nodrošinām regulāras pārbaudes un modernizēšanu. Pie mums Jūsu dati ir drošībā.

9. Personas datu glabāšanas laiks

 • Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
 • kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses; 
 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

10. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

 1. uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
 2. gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
 3. ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
 4. atsaukt piekrišanu;
 5. atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mēs paturam tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
 6. saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
 7. Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
 8. Mēs izskatīsim Jūsu iesniegumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

11. Automatizētu lēmumu pieņemšana

Transcoin.me neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

12. Politikas atjaunošana

Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku, par ko informēsim Jūs atsevišķi. Iesakām patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām.

13. Saziņa personas datu apstrādes jautājumos

Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā, tai skaitā par šo politiku vai Jūsu tiesībām droši varat sazināties ar mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistu. Saziņai izmantojiet e-pasts [email protected]